نوشته‌ها

طبق ماده ۲۸ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران، مدت اعتبار گواهینامه ثبت طرح صنعتی حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ سال با رعایت شرایط زیر می باشد.

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۲۸ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران، حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌ به شرح زیر می باشد.

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۲۳ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ایران، حقوق ناشی از گواهینامه ثبت طرح صنعتی به ترتیب زیر است.

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۲۳ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۵ قانون ثبت اختراعات ایران، چگونگی ذکر نام طراح در گواهی ثبت طرح صنعتی و نحوه تعلق حق طرح ثبت شده به شرح زیر می باشد.

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۸۴ و ۲۱ قانون ثبت طرح های صنعتی ایران و ماده ۴ قانون ثبت اختراعات ایران، طرح های صنعتی زیر از حیطه حمایت خارج هستند.

اطلاعات بیشتر