نوشته‌ها

طبق ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات ایران، دولت یا شخص مجاز از طرف آن با رعایت ترتیبات زیر می توانند از اختراع بهره برداری کنند.

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات ایران، مدت اعتبار گواهینامه ثبت اختراع ۲۰ سال با رعایت شرایط زیر می باشد.

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اختراعات ایران، اداره مالکیت صنعتی (معنوی) پس از ثبت اختراع موظف است :

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ایران، حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به ترتیب زیر است.

اطلاعات بیشتر

طبق ماده ۵ قانون ثبت اختراعات ایران، چگونگی ذکر نام مخترع در گواهی ثبت اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر می باشد.

اطلاعات بیشتر