بایگانی برچسب برای: وکلای ثبت اختراعات

برگه‌ها

ثبت اختراع

فرآیند ثبت اختراعاختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری، صنعت، خدمات و مانند آن ها حل می نماید.

ثبت اختراع

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد اجرایی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن، صنعت یا خدمات قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر اجرایی اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت و خدمات قابل ساخت، اجرا و استفاده باشد.

گواهینامه اختراع

گواهینامه اختراع سندی است که « اداره مالکیت صنعتی » برای حمایت از اختراع در محدوده جغرافیایی تحت اختیار صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری اختراع در آن محدوده جغرافیایی بهره مند شود.

شرط بهره مندی از نظام انحصاری اختراع

اگر نوآور یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت به نحوی آن را افشاء یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی آن را در معرض دید عمومی قرار دهد، به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن نموده و به نوعی در جهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی اقدام کرده است، و چنانچه متقاضی در مهلت ارفاقی نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود، به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصاری اختراعات هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت اختراع است که نوآور می تواند علیه نقض کنندگان حق مالکیت اختراع یا هر شخصی که بدون اجازه آن نسبت به ساخت، تولید، اجرا، عرضه، فروش، صادرات و استفاده از اختراع اقدام می نماید به دادگاه شکایت کند.