بایگانی برچسب برای: سایر خدمات ثبت اختراع

برگه‌ها

سایر خدمات مالکیت فکری و معنوی

سایر خدمات مالکیت فکری و معنویمشاوره و راهنمای ثبت، نگارش حرفه ای متون، پیگیری پرونده ها، انتقال و اجازه بهره برداری و دادخواهی و دعاوی بخش عمده ای از خدمات مورد نیاز مالکیت های فکری قبل و بعد از ثبت، در داخل و خارج از کشور هستند، که لازم و ضروری است به شکل کاملا قانونی انجام شوند.

عدم توجه به موارد قانونی در داخل و خارج از کشور موجب بروز لطمات جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت خواهد شد.