بایگانی برچسب برای: روش های ثبت نشان تجاری

برگه‌ها

ثبت نشان جغرافیایی

فرآیند ثبت نشان جغرافیایینشان جغرافیایی

نشان‌ جغرافیایی‌ نشانه‌ ای است‌ که‌ مبداء کالایی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه ای‌ از کشور منتسب‌ می سازد، مشروط‌ بر اینکه کیفیت و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل‌ انتساب‌ به‌ مبداء جغرافیایی‌ آن‌ باشد. کالا یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی. تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتغال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری یا در تجارت محصولات مذکور فعالیت می کند.

ثبت نشان جغرافیایی

نشان جغرافیایی قابل ثبت است که حاوی کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات باشد و محل فعالیت و تولید منطقه جغرافیایی مذکور باشد.

گواهینامه نشان جغرافیایی

گواهینامه نشان جغرافیایی سندی است که « اداره مالکیت صنعتی » برای حمایت از نشان در محدوده جغرافیایی تحت اختیار صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری نشان جغرافیایی در آن محدوده جغرافیایی بهره مند شود.

شرط بهره مندی از نظام انحصاری نشان جغرافیایی

اگر فعال یا تولید کننده قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت به نحوی آن را افشاء یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی آن را در معرض دید عمومی قرار دهد، به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن نموده و به نوعی در جهت عمومی سازی و وارد کردن این نشان به حوزه قلمرو عمومی اقدام کرده است، و چنانچه متقاضی در مهلت ارفاقی نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه نشان جغرافیایی ننماید حق نشان برای وی از دست رفته محسوب می شود، به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصاری نشان جغرافیایی هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت نشان جغرافیایی است که فعال یا تولید کننده می تواند علیه نقض کنندگان حق مالکیت نشان یا هر شخصی که بدون اجازه آن نسبت به ساخت، تولید، اجرا، عرضه، فروش، صادرات و استفاده از نشان اقدام می نماید به دادگاه شکایت کند.