برگه‌ها

ثبت نشان جغرافیایی در سایر کشورهاشرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت نشان جغرافیایی در هر کشوری منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه نشان جغرافیایی به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در آن کشور ایجاد نمی شود.

زمان تسلیم اظهارنامه نشان جغرافیایی

طبق قانون، ثبت نشان جغرافیایی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت نشان را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه اولین متقاضی و ثبت کننده نشان جغرافیایی محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شرایط تسلیم اظهارنامه نشان جغرافیایی

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، نقاشی، نقشه، نمونه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد و چه بسا نشانی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد، و یا اینکه اگر در آینده خواستار تغییرات کلی در نشان جغرافیایی خود باشید این امر شما را با محدودیت مواجه خواهد کرد و ممکن است امتیازات تجاری نشان شما را دچار خدشه کند، لذا مشاوره و انجام خدمات ثبت نشان جغرافیایی در آن کشور توسط کارشناسان با تجربه و معتبر بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات « ثبت نشان جغرافیایی » در کلیه کشورهای جهان هستند.