بایگانی برچسب برای: ثبت طرح های صنعتی

برگه‌ها

ثبت طرح صنعتی

فرآیند ثبت طرح صنعتیطرح صنعتی

هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط‌، رنگ ها و یا بدون آن‌، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

گواهینامه طرح صنعتی

گواهینامه طرح صنعتی سندی است که « اداره مالکیت صنعتی » برای حمایت از طرح در محدوده جغرافیایی تحت اختیار صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری طرح صنعتی در آن محدوده جغرافیایی بهره مند شود.

شرط بهره مندی از نظام انحصاری طرح صنعتی

اگر نوآور یا مالک طرح صنعتی قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت به نحوی آن را افشاء یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی آن را در معرض دید عمومی قرار دهد، به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن نموده و به نوعی در جهت عمومی سازی و وارد کردن این طرح به حوزه قلمرو عمومی اقدام کرده است، و چنانچه متقاضی در مهلت ارفاقی نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه طرح صنعتی ننماید حق طرح برای وی از دست رفته محسوب می شود، به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصاری طرح های صنعتی هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت طرح است که نوآور می تواند علیه نقض کنندگان حق مالکیت طرح صنعتی یا هر شخصی که بدون اجازه آن نسبت به ساخت، تولید، اجرا، عرضه، فروش، صادرات و استفاده از طرح اقدام می نماید به دادگاه شکایت کند.