بایگانی برچسب برای: ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی

برگه‌ها

ثبت بین المللی طرح صنعتی (لاهه)شرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت طرح صنعتی در سطح بین المللی (لاهه) منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه طرح صنعتی به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در سطح بین المللی ایجاد نمی شود.

زمان تسلیم اظهارنامه طرح صنعتی

طبق قانون، ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت طرح را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه اولین متقاضی و ثبت کننده طرح صنعتی محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شرایط تسلیم اظهارنامه طرح صنعتی

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد و چه بسا طرحی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد، و یا اینکه اگر در آینده خواستار تغییرات کلی در طرح صنعتی خود باشید این امر شما را با محدودیت مواجه خواهد کرد و ممکن است امتیازات تجاری طرح شما را دچار خدشه کند، لذا مشاوره و انجام خدمات ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی (لاهه) توسط کارشناسان با تجربه و معتبر بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات « ثبت طرح صنعتی » در سطح بین المللی (لاهه) هستند.

ثبت طرح صنعتی

فرآیند ثبت طرح صنعتیطرح صنعتی

هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط‌، رنگ ها و یا بدون آن‌، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

گواهینامه طرح صنعتی

گواهینامه طرح صنعتی سندی است که « اداره مالکیت صنعتی » برای حمایت از طرح در محدوده جغرافیایی تحت اختیار صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری طرح صنعتی در آن محدوده جغرافیایی بهره مند شود.

شرط بهره مندی از نظام انحصاری طرح صنعتی

اگر نوآور یا مالک طرح صنعتی قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت به نحوی آن را افشاء یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی آن را در معرض دید عمومی قرار دهد، به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن نموده و به نوعی در جهت عمومی سازی و وارد کردن این طرح به حوزه قلمرو عمومی اقدام کرده است، و چنانچه متقاضی در مهلت ارفاقی نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه طرح صنعتی ننماید حق طرح برای وی از دست رفته محسوب می شود، به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصاری طرح های صنعتی هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت طرح است که نوآور می تواند علیه نقض کنندگان حق مالکیت طرح صنعتی یا هر شخصی که بدون اجازه آن نسبت به ساخت، تولید، اجرا، عرضه، فروش، صادرات و استفاده از طرح اقدام می نماید به دادگاه شکایت کند.

خدمات ثبت طرح صنعتی