ثبت علامت و نام تجاری در ایران

شرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت علامت و نام تجاری در کشور ایران منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه علامت و نام تجاری به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در کشور ایران ایجاد نمی شود.

زمان تسلیم اظهارنامه علامت و نام تجاری

طبق قانون، ثبت علامت و نام تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت علامت و نام تجاری را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه اولین متقاضی و ثبت کننده علامت و نام تجاری محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شرایط تسلیم اظهارنامه علامت و نام تجاری

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، طرح، نقاشی، نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد و چه بسا علامت و نامی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد، و یا اینکه اگر در آینده خواستار تغییرات کلی در علامت و نام تجاری خود باشید این امر شما را با محدودیت مواجه خواهد کرد و ممکن است امتیازات تجاری علامت و نام تجاری شما را دچار خدشه کند، لذا مشاوره و انجام خدمات علامت و نام تجاری در کشور ایران توسط کارشناسان با تجربه و معتبر بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات « ثبت علامت و نام تجاری » در کشور ایران هستند.