ثبت علائم تجاری در آمریکا

شرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت علائم تجاری در ایالات متحده آمریکا منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه علائم تجاری به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در ایالات متحده آمریکا ایجاد نمی شود.

زمان تسلیم اظهارنامه علائم تجاری

طبق قانون، ثبت علائم تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت علامت را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه اولین متقاضی و ثبت کننده علامت محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شرایط تسلیم اظهارنامه علائم تجاری

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، طرح، نقاشی، نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد و چه بسا علامتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد، و یا اینکه اگر در آینده خواستار تغییرات کلی در علامت خود باشید این امر شما را با محدودیت مواجه خواهد کرد و ممکن است امتیازات تجاری علائم تجاری شما را دچار خدشه کند، لذا مشاوره و انجام خدمات ثبت علائم تجاری در ایالات متحده آمریکا توسط کارشناسان با تجربه و معتبر بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات « ثبت علائم تجاری » در ایالات متحده آمریکا هستند.