ثبت اختراع در ایران

شرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت اختراع در کشور ایران منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در کشور ایران ایجاد نمی شود.

زمان تسلیم اظهارنامه اختراع

طبق قانون، ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شرایط تسلیم اظهارنامه اختراع

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد و چه بسا اختراعی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد، و یا اینکه اگر در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراع خود باشید این امر شما را با محدودیت مواجه خواهد کرد و ممکن است امتیازات تجاری اختراع شما را دچار خدشه کند، لذا مشاوره و انجام خدمات ثبت اختراع در کشور ایران توسط کارشناسان با تجربه و معتبر بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات « ثبت اختراع » در کشور ایران هستند.