انتقال و اجازه بهره برداری

مالکان اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی می تواند حق بهره برداری خود را به هر شخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور انتقال دهند. انتقال می تواند با شرایط متعددی اعم از کلی یا جزئی، دائمی یا موقت باشد و برای هر یک شروط متعددی تعیین شود.
انتقال و اجازه بهره برداری از اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور مشمول قوانین خاص و اخذ تائیدیه از مرجع قانونی است.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات انتقال و اجازه بهره برداری در داخل و خارج از کشور هستند.