دادخواهی و دعاوی

افراد حقیقی و حقوقی كه در هر كشوری گواهی ثبت اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی به نام خود دارند از حقوق مالکیت معنوی در آن كشور برخوردار هستند، و هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری اجازه دخل و تصرف در آن را نداشته و از نظر قانون هرگونه دخل و تصرف پيگرد قانوني خواهد داشت.
ثبت كننده اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علامت تجاری و نشان جغرافیایی در استفاده آن توسط ديگران حق انتخاب دارد و در صورت سوء استفاده مي تواند از طریق قانونی، متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعای خسارت نمايد. ثبت كنندگان اين توانایی را خواهند داشت كه به صورت آزادانه در هر زمانی بسته به شرايط جامعه و به منظور رفاه عمومي استفاده از حق ثبت را متوقف كنند و يا ادامه دهند.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات دادخواهی و دعاوی در داخل و خارج از کشور هستند.