مشاوره و راهنمای ثبت

بهره مندی از مشاوره و راهنمایی صحیح جهت ثبت اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علائم تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور بسیار سودمند خواهد بود. بسیار دیده شده که متقاضیان حقیقی و حقوقی ثبت بدون تجربه و آگاهی قبلی، و به شکل مستقیم نسبت به ثبت اختراع، طرح صنعتی، اثر ادبی و هنری، علامت تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور اقدام و پرونده آن ها به دلیل نواقص فراوان مردود می گردد. در پاره ای از مواقع نیز عدم دسترسی، سبب شده که متقاضی به شکل غیر مستقیم با اشخاص نامعتبر وارد قرارداد شده و علاوه بر پرداخت مبالغ هنگفت اطلاعات آن ها نیز به سرقت می رود.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات مشاوره و راهنمای ثبت در داخل و خارج از کشور هستند.