ثبت طرح صنعتی در سایر کشورها

شرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت طرح صنعتی در هر کشوری منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه طرح صنعتی به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در آن کشور ایجاد نمی شود.

زمان تسلیم اظهارنامه طرح صنعتی

طبق قانون، ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت طرح را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابر اصل اولین تسلیم کننده اظهارنامه اولین متقاضی و ثبت کننده طرح صنعتی محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شرایط تسلیم اظهارنامه طرح صنعتی

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد و چه بسا طرحی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد، و یا اینکه اگر در آینده خواستار تغییرات کلی در طرح صنعتی خود باشید این امر شما را با محدودیت مواجه خواهد کرد و ممکن است امتیازات تجاری طرح شما را دچار خدشه کند، لذا مشاوره و انجام خدمات ثبت طرح صنعتی در آن کشور توسط کارشناسان با تجربه و معتبر بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات « ثبت طرح صنعتی » در کلیه کشورهای جهان هستند.