پذیرش

خدمات بخش مالکیت فکری و معنوی

در این بخش روند پذیرش و پیگیری پرونده بعد از عقد قرارداد درج شده است.

روند پیگیری

برای مشاهده تب ها روی علامت + کلیک کنید.

بعد از دریافت قرارداد هزینه خدمات را طبق مفاد قرارداد واریز کنید.

بعد از واریز هزینه خدمات با کارشناس پرونده جهت هماهنگی های لازم تماس بگیرید.