برگه‌ها

منشور اخلاقیبا یاری خداوند یکتا ما کارکنان مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران به منظور تکریم ارباب رجوع و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف (رشد روز افزون، توسعه پایدار و خدمات و فعالیت های مطلوب) پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی زیر باشیم.

 • به موقع در محل کار خود حضور یافته و در ارتباط با ارباب رجوع وقت شناس باشیم.
 • با رعایت اصل مردم سالاری و مشتری مداری شنونده ای دقیق، صبور و پاسخگویی جامع باشیم.
 • در برخورد با ارباب رجوع خوش رو، متین، انتقادپذیر و خویشتن دار باشیم.
 • برای پیشبرد هر چه بهتر امور از نظرات همکاران و ارباب رجوع بهره کافی بگیریم.
 • از پوشش مناسب، زیبا و سازگار با فرهنگ عمومی جامعه استفاده کنیم.
 • مطابق با مقررات مرکز و با عدل و انصاف عمل کنیم و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی در کار پرهیز نمائیم.
 • محرم و امین اسرار همکاران، مرکز و ارباب رجوع باشیم.
 • از امکانات و اموال مرکز با کمال دقت و ظرافت بهره بگیریم.
 • در جهت افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های خویش بکوشیم.
 • فضای کار را دلپذیر و مناسب با شئونات انسانی سامان دهیم.
 • از طریق ارتقاء کیفیت در رعایت اصول ایمنی، بهداشت محیط کار و مقررات زیست محیطی بکوشیم.
 • با توجه به اهمیت خدمات برای کل جامعه، در ترویج خدمات مطلوب کوشا باشیم.