برگه‌ها

ماموریت مرکزمرکز ایده و اختراعات تجاری ایران ساخته شده است برای کمک به نوآوری ها و ساخت زندگی بهتر.

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران کمک می کند تا خالقان دانش و تکنولوژی بتوانند حقوق انحصاری نوآوری های خود را حفظ و حراست کنند. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران می کوشد تا راه را برای تجاری شدن نوآوری ها هموار سازد.

ماموریت ما این است ! ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد و توسعه دانش و تکنولوژی های نو و ارتباط مستقیم بین نوآوری ها و منابع مالی و اجرایی بین المللی.