برگه‌ها

جامعه مامرکز ایده و اختراعات تجاری ایران یک جامعه بزرگ جهانی از نخبگان و صاحب نظران دانش و تکنولوزی است.

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران با منابع علمی و فنی خود از آیندگان حمایت خواهد کرد. مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران یک مرجع مطمئن است که به شما کمک می کند با افرادی که شما را درک می کنند کار کنید.

مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران بستر مناسبی است که ایده پردازان، مخترعین، محققین، پژوهشگران، حامیان، سرمایه گذاران و علاقه مندان نوآوری را از سراسر جهان در کنار هم جمع می کند.