پـیـشــنـهــادات ســرمـایـه گــذاری در سـایـر نـوآوری هـا