پـیـشــنـهــادات ســرمـایـه گــذاری در روش هـای کـسـب و کـار