پـیـشــنـهــادات ســرمـایـه گــذاری در اخـتـراعـات