پـیـشــنـهــادات ســرمـایـه گــذاری در طـرح هـای صـنـعـتـی