#3654
مدیر
مدیرکل

در مراحل ثبت امکان انتخاب مرجع توسط خودتون وجود داره، اما در پاره ای از مواقع کارشناسان اداره ثبت بنابر تشخیص مرجع رو تغییر یا خودشون انتخاب میکنن.