#3654
مدیر
سرپرست کل

در مراحل ثبت امکان انتخاب مرجع توسط خودتون وجود داره، اما در پاره ای از مواقع کارشناسان اداره ثبت بنابر تشخیص مرجع رو تغییر یا خودشون انتخاب میکنن.