برگه‌ها

بازار سنجی نوآوریتست BETA و بازار سنجی نوآوری.

در این مرحله یک مدل فیزیکی از نوآوری تهیه (ساخته) می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری نوآوری نیز برای نظرخواهی و بررسی متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی نوآوری قبل از مرحله تولید مشخص شود. معمولا نمونه اولیه نوآوری در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند و حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذاشته می شود تا مشتریان بالقوه در مورد نوآوری اظهار نظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها با آگاهی کامل اصلاحات در مورد نقایص احتمالی صورت گیرد. در این مرحله تعداد محدودی از نوآوری به صورت آزمایشی ساخته و به یکی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتری واقع خواهد شد یا خیر ؟

نکته

متاسفانه امکان نمایش و اظهار نظر مشتریان بالقوه در کشور ایران به دلیل عدم رعایت مقررات کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی وجود ندارد و باید به نظر خواهی و بررسی متخصصان مورد تائید بسنده نمود.

درخـواسـت خـدمـات

درخـواسـت خـدمـات
بـیـشـتـر بـدانـیـد ...