برگه‌ها

فرآیند تجاری سازی نوآورینوآوری ها در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش بسزایی ایفا می کنند اما این نوآوری ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق و پژوهش را جبران نخواهند کرد.

سهیم کردن نوآوران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن نوآوری آنان یکی از عوامل موثر در توسعه امر تحقیق و پژوهش در کشورهای توسعه یافته است.

هر سال بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار در دنیا صرف تحقیق و توسعه می شود که این رقم حدود ۲ درصد تولید نا خالص داخلی دنیا را تشکیل می دهد و در برخی از کشورهای توسعه یافته این رقم به ۴ درصد GDP آنها نیز بالغ می شود.


مراحل تجاری سازی نوآوری