برگه‌ها

تحلیل تجاری طرح صنعتیتحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS طرح صنعتی قبل از تولید از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی مقدار تولید طرح صنعتی در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر تولید (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله تولید