برگه‌ها

تحلیل تجاری نوآوریتحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS نوآوری قبل از تولید از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی مقدار تولید نوآوری در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر تولید (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله تولید

درخـواسـت خـدمـات

درخـواسـت خـدمـات
بـیـشـتـر بـدانـیـد ...