برگه‌ها

توسعه و بررسی کاربرد اختراعدر این مرحله نکات مهم بازاریابی اختراع (از جنبه های دیگر) مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آن ها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف اختراع و خصوصیات آن ها
  • بررسی برآورده کردن نیازهای مصرف کنندگان
  • بررسی عکس العمل مصرف کنندگان در قبال اختراع
  • بررسی چگونگی تولید اختراع با کمترین هزینه
  • توسعه حقوق مالکیت فکری (ثبت خارجی و بین المللی اختراع، طرح صنعتی)