برگه‌ها

بررسی جنبه های فنی و اجرایی ایدهدر این مرحله نکات زیر بررسی خواهد شد.

  • ایجاد بنگاه اقتصادی و دریافت مجوزهای لازم (ثبت شرکت و … و اخذ مجوزهای لازم)
  • برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی ایده
  • برآورد مواد و ابزار تبلیغی (کاتالوگ، بروشور، پوستر و تیزر تبلیغاتی) مورد نیاز برای معرفی ایده
  • برنامه ریزی جهت تشکیلاتی که برای تولید و عرضه ایده باید در بنگاه اقتصادی ایجاد شود
  • برنامه ریزی جهت امور لجستیکی مربوط به ایده
  • تعیین منبع تامین مالی (سرمایه گذاری شخصی، اخذ وام، جذب سرمایه گذار جهت مشارکت و تولید انبوه، فروش و اعطای امتیاز)