برگه‌ها

ارزشیابی نوآوریپس از خلق نوآوری توسط پژوهشگر یا محقق ضروری است که نوآوری ارائه شده از جنبه های مختلف مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی نوآوری اولین مرحله تجاری شدن نوآوری است و INNOVATION SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از نوآوری
  • بررسی مزیت های استفاده از نوآوری برای مصرف کنندگان (نوآوری ارائه شده چه سودی برای مصرف کنندگان دارد)
  • بررسی نیاز مصرف کنندگان به نوآوری (مصرف کنندگان تا چه حد به نوآوری ارائه شده نیاز دارند)
  • بررسی سهم نوآوری از بازار (چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد)
  • بررسی گروه های مصرف کننده نوآوری (MARKET SEGMENT)
  • بررسی روند فروش نوآوری در آینده
  • بررسی سیر فروش و چرخه حیات نوآوری در بازار
  • بررسی تولید یا ساخت نوآوری از لحاظ فنی
  • بررسی عکس العمل رقبا (فرآورده، کالا یا خدمات رقیب) در قبال عرضه نوآوری
  • بررسی سود دهی نوآوری پس از تولید و عرضه به بازار

درخـواسـت خـدمـات

درخـواسـت خـدمـات
بـیـشـتـر بـدانـیـد ...