برگه‌ها

ارزشیابی اختراعپس از ثبت اختراع توسط پژوهشگر یا محقق ضروری است که اختراع ارائه شده از جنبه های مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی اختراع اولین مرحله تجاری سازی اختراع است و INVENTION SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از اختراع
  • بررسی مزیت های استفاده از اختراع برای مصرف کنندگان (اختراع ارائه شده چه سودی برای مصرف کنندگان دارد ؟)
  • بررسی نیاز مصرف کنندگان به اختراع (مصرف کنندگان تا چه حد به اختراع ارائه شده نیاز دارند ؟)
  • بررسی سهم اختراع از بازار (اختراع چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد ؟)
  • بررسی گروه های مصرف کننده اختراع (MARKET SEGMENT)
  • بررسی روند فروش اختراع در آینده
  • بررسی سیر فروش و چرخه حیات اختراع در بازار
  • بررسی ساخت یا تولید اختراع از لحاظ فنی
  • بررسی عکس العمل رقبا (فرآورده، کالا یا خدمات رقیب) در قبال عرضه اختراع
  • بررسی سود دهی اختراع پس از تولید و عرضه به بازار