ارزشیابی سایر نوآوری ها

پس از خلق سایر نوآوری ها توسط پژوهشگر یا محقق ضروری است که نوآوری ارائه شده از جنبه های مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی نوآوری اولین مرحله تجاری سازی نوآوری است و INNOVATION SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از نوآوری
  • بررسی مزیت های استفاده از نوآوری برای مصرف کنندگان (نوآوری ارائه شده چه سودی برای مصرف کنندگان دارد ؟)
  • بررسی نیاز مصرف کنندگان به نوآوری (مصرف کنندگان تا چه حد به نوآوری ارائه شده نیاز دارند ؟)
  • بررسی سهم نوآوری از بازار (نوآوری چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد ؟)
  • بررسی گروه های مصرف کننده نوآوری (MARKET SEGMENT)
  • بررسی روند فروش نوآوری در آینده
  • بررسی سیر فروش و چرخه حیات نوآوری در بازار
  • بررسی اجرا، ساخت یا تولید نوآوری از لحاظ فنی
  • بررسی عکس العمل رقبا (فرآورده، کالا یا خدمات رقیب) در قبال عرضه نوآوری
  • بررسی سود دهی نوآوری پس از تولید و عرضه به بازار