تحلیل تجاری سایر نوآوری ها

تحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS نوآوری قبل از اجراء، تولید یا ساخت از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی مقدار، ظرفیت اجراء، تولید یا ساخت نوآوری در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر اجراء، تولید یا ساخت (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله اجراء، تولید یا ساخت