ارزشیابی روش کسب و کار

پس از خلق روش کسب و کار جدید توسط کارآفرین و متفکر ضروری است که روش کسب و کار ارائه شده از جنبه های مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی روش کسب و کار اولین مرحله تجاری سازی روش کسب و کار جدید است و BUSINESS SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از روش کسب و کار جدید
  • بررسی مزیت های استفاده از روش کسب و کار جدید برای مصرف کنندگان (روش کسب و کار جدید ارائه شده چه سودی برای مصرف کنندگان دارد ؟)
  • بررسی نیاز مصرف کنندگان به روش کسب و کار جدید (مصرف کنندگان تا چه حد به روش کسب و کار جدید ارائه شده نیاز دارند ؟)
  • بررسی سهم روش کسب و کار جدید از بازار (روش کسب و کار جدید چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد ؟)
  • بررسی گروه های مصرف کننده روش کسب و کار جدید (MARKET SEGMENT)
  • بررسی روند فروش روش کسب و کار جدید در آینده
  • بررسی سیر فروش و چرخه حیات روش کسب و کار جدید در بازار
  • بررسی اجرا، ساخت یا تولید روش کسب و کار جدید از لحاظ فنی
  • بررسی عکس العمل رقبا (فرآورده، کالا یا خدمات رقیب) در قبال عرضه روش کسب و کار جدید
  • بررسی سود دهی روش کسب و کار پس از تولید و عرضه به بازار