بازار سنجی روش کسب و کار

تست BETA و بازار سنجی روش کسب و کار جدید.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

در این مرحله یک مدل اجرایی از روش کسب و کار جدید تهیه (ساخته) می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری روش کسب و کار جدید نیز برای نظر خواهی و بررسی متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی روش کسب و کار جدید قبل از مرحله تولید مشخص شود. معمولا نمونه اولیه روش کسب و کار جدید در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند و حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذاشته می شود تا مشتریان بالقوه در مورد روش کسب و کار جدید اظهار نظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها با آگاهی کامل اصلاحات در مورد نقایص احتمالی صورت گیرد. در اين مرحله روش کسب و کار جدید به صورت آزمايشي اجراء و در يكي از بازارهاي خوش آتيه راه اندازی مي شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتري واقع خواهد شد يا خير ؟

نکته

متاسفانه امکان نمایش و اظهار نظر مشتریان بالقوه در کشور ایران به دلیل عدم رعایت مقررات کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی وجود ندارد و باید به نظر خواهی و بررسی متخصصان مورد تائید بسنده نمود.