تحلیل تجاری روش کسب و کار

تحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS روش کسب و کار جدید قبل از اجراء، تولید یا ساخت از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی مقدار، ظرفیت اجراء، تولید یا ساخت روش کسب و کار جدید در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر اجراء، تولید یا ساخت (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله اجراء، تولید یا ساخت