بازار سنجی اختراع

تست BETA و بازار سنجی اختراع.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

در این مرحله یک مدل فیزیکی از اختراع تهیه (ساخته) می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری اختراع نیز برای نظر خواهی و بررسی متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی اختراع قبل از مرحله تولید مشخص شود. معمولا نمونه اولیه اختراع در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند و حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذاشته می شود تا مشتریان بالقوه در مورد اختراع اظهار نظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها با آگاهی کامل اصلاحات در مورد نقایص احتمالی صورت گیرد. در اين مرحله تعداد محدودي از اختراع به صورت آزمايشي ساخته و به يكي از بازارهاي خوش آتيه ارسال مي شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتري واقع خواهد شد يا خير ؟

نکته

متاسفانه امکان نمایش و اظهار نظر مشتریان بالقوه در کشور ایران به دلیل عدم رعایت مقررات کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی وجود ندارد و باید به نظر خواهی و بررسی متخصصان مورد تائید بسنده نمود.