تحلیل تجاری اختراع

تحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS اختراع قبل از تولید از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی مقدار تولید اختراع در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر تولید (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله تولید