ارزشیابی ایده

پس از خلق ایده توسط پژوهشگر یا محقق ضروری است که ایده ارائه شده از جنبه های مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی ایده اولین مرحله تجاری سازی ایده است و IDEAS SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از ایده
  • بررسی مزیت های استفاده از ایده برای مصرف کنندگان (ایده ارائه شده چه سودی برای مصرف کنندگان دارد ؟)
  • بررسی نیاز مصرف کنندگان به ایده (مصرف کنندگان تا چه حد به ایده ارائه شده نیاز دارند ؟)
  • بررسی سهم ایده از بازار (ایده چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد ؟)
  • بررسی گروه های مصرف کننده ایده (MARKET SEGMENT)
  • بررسی روند فروش ایده در آینده
  • بررسی سیر فروش و چرخه حیات ایده در بازار
  • بررسی ساخت یا تولید ایده از لحاظ فنی
  • بررسی عکس العمل رقبا (فرآورده، کالا یا خدمات رقیب) در قبال عرضه ایده
  • بررسی سود دهی ایده پس از تولید و عرضه به بازار