ارزشیابی طرح صنعتی

پس از ثبت طرح صنعتی توسط پژوهشگر یا محقق ضروری است که طرح صنعتی ارائه شده از جنبه های مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی طرح صنعتی اولین مرحله تجاری سازی طرح صنعتی است و INDUSTRIAL DESIGN SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از طرح صنعتی
  • بررسی مزیت های استفاده از طرح صنعتی برای مصرف کنندگان (طرح صنعتی ارائه شده چه سودی برای مصرف کنندگان دارد ؟)
  • بررسی نیاز مصرف کنندگان به طرح صنعتی (مصرف کنندگان تا چه حد به طرح صنعتی ارائه شده نیاز دارند ؟)
  • بررسی سهم طرح صنعتی از بازار (طرح صنعتی چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد ؟)
  • بررسی گروه های مصرف کننده طرح صنعتی (MARKET SEGMENT)
  • بررسی روند فروش طرح صنعتی در آینده
  • بررسی سیر فروش و چرخه حیات طرح صنعتی در بازار
  • بررسی ساخت یا تولید طرح صنعتی از لحاظ فنی
  • بررسی عکس العمل رقبا (فرآورده، کالا یا خدمات رقیب) در قبال عرضه طرح صنعتی
  • بررسی سود دهی طرح صنعتی پس از تولید و عرضه به بازار