بازار سنجی طرح صنعتی

تست BETA و بازار سنجی طرح صنعتی.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

در این مرحله یک مدل فیزیکی از طرح صنعتی تهیه (ساخته) می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری طرح صنعتی نیز برای نظر خواهی و بررسی متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی طرح قبل از مرحله تولید مشخص شود. معمولا نمونه اولیه طرح صنعتی در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند و حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذاشته می شود تا مشتریان بالقوه در مورد طرح اظهار نظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها با آگاهی کامل اصلاحات در مورد نقایص احتمالی صورت گیرد. در این مرحله تعداد محدودی از طرح به صورت آزمایشی ساخته و به یکی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتری واقع خواهد شد یا خیر ؟

نکته

متاسفانه امکان نمایش و اظهار نظر مشتریان بالقوه در کشور ایران به دلیل عدم رعایت مقررات کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی وجود ندارد و باید به نظر خواهی و بررسی متخصصان مورد تائید بسنده نمود.