ارزشیابی اثر ادبی و هنری

پس از خلق اثر ادبی و هنری توسط پدید آورنده و هنرمند ضروری است که اثر ارائه شده از جنبه های مختلف مورد ارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی اثر اولین مرحله تجاری سازی اثر است و ARTWORK SCREENING نامیده می شود.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی بازار هدف و میزان استقبال از اثر
  • بررسی مزیت های ارائه اثر برای مخاطب (اثر ارائه شده چه سودی برای مخاطب دارد ؟)
  • بررسی نیاز مخاطب به اثر (مخاطب تا چه حد به اثر ارائه شده نیاز دارند ؟)
  • بررسی سهم اثر از بازار (اثر چه سهمی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد ؟)
  • بررسی گروه های مخاطب اثر (MARKET SEGMENT)
  • بررسی روند ارائه اثر در آینده
  • بررسی سیر فروش و چرخه حیات اثر در بازار
  • بررسی تولید یا اجرای اثر از لحاظ فنی
  • بررسی عکس العمل رقبا (آثار رقیب) در قبال عرضه اثر
  • بررسی سود دهی اثر پس از تولید یا اجرا