بازار سنجی اثر ادبی و هنری

تست BETA و بازار سنجی اثر ادبی و هنری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

در این مرحله یک مدل فیزیکی از اثر تهیه می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری اثر نیز برای نظر خواهی و بررسی متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی اثر قبل از مرحله تولید یا اجرا مشخص شود. معمولا نمونه اولیه اثر در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند و حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذاشته می شود تا مشتریان بالقوه در مورد اثر اظهار نظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها با آگاهی کامل اصلاحات در مورد نقایص احتمالی صورت گیرد. در این مرحله تعداد محدودی از اثر به صورت آزمایشی تولید یا پیش نمایشی از اثر اجرا و به یکی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص گردد مورد قبول مخاطبین واقع خواهد شد یا خیر ؟

نکته

متاسفانه امکان نمایش و اظهار نظر مخاطبین بالقوه در کشور ایران به دلیل عدم رعایت مقررات کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی وجود ندارد و باید به نظر خواهی و بررسی متخصصان مورد تائید بسنده نمود.