تحلیل تجاری اثر ادبی و هنری

تحلیل تجاری یا BUSINESS ANALYSIS اثر ادبی و هنری قبل از تولید یا اجرا از طریق بررسی های آماری.

خدماتی که در این بخش ارائه خواهد شد

  • بررسی مقدار تولید یا اجرا در نخستین مرحله
  • بررسی نقطه سر به سر (BREAKEVEN POINT) و سود آوری تقریبی آن در نخستین مرحله تولید یا اجرا