فرآیند تجاری سازی نوآوری

نوآوری ها در ارتقای كيفيت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بين المللی نقش بسزايی ايفا می كنند اما اين نوآوری ها تا زمانی كه جنبه كاربردی پيدا نكنند و به بازار عرضه نشوند يا در دسترس متقاضيان قرار نگيرند از اهميت لازم برخوردار نخواهند بود و هزينه های تحقيق و پژوهش را جبران نخواهند كرد.

سهيم كردن نوآوران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن نوآوری آنان يکی از عوامل موثر در توسعه امر تحقیق و پژوهش در كشورهای توسعه يافته است.

هر سال بالغ بر 1000 ميليارد دلار در دنيا صرف تحقيق و توسعه می شود كه اين رقم حدود 2 درصد توليد نا خالص داخلی دنيا را تشكيل می دهد و در برخي از كشورهای توسعه يافته اين رقم به 4 درصد GDP آنها نيز بالغ می شود.

مراحل تجاری سازی نوآوری