برگه‌ها

دادخواهی و دعاویافراد حقیقی و حقوقی که در هر کشوری گواهی ثبت اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری و نشان جغرافیایی به نام خود دارند از حقوق مالکیت معنوی در آن کشور برخوردار هستند، و هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری اجازه دخل و تصرف در آن اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشان جغرافیایی را نداشته و از نظر قانون هرگونه دخل و تصرف پیگرد قانونی خواهد داشت.
ثبت کننده اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری و نشان جغرافیایی در استفاده آن توسط دیگران حق انتخاب دارد و در صورت سوء استفاده می تواند از طریق قانونی، متخلف را تحت پیگرد قرار دهد و ادعای خسارت نماید. ثبت کنندگان اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری و نشان جغرافیایی این توانایی را خواهند داشت که به صورت آزادانه در هر زمانی بسته به شرایط جامعه و به منظور رفاه عمومی استفاده از حق ثبت را متوقف کنند و یا ادامه دهند.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات دادخواهی و دعاوی اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری و نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور هستند.