برگه‌ها

ثبت علائم تجاری در ایرانشرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت معنوی علامت تجاری در کشور ایران منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه علامت تجاری به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در ایران ایجاد نمی شود.

اگر مالک علامت تجاری قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی آن را افشاء نماید یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی آن را در معرض دید عموم قرار دهد، به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن نموده و به نوعی در جهت عمومی سازی و وارد کردن این علامت به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است و در صورتی که متقاضی در مهلت ارفاقی نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه علامت تجاری ننماید حق علامت برای وی از دست رفته محسوب می شود، به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارای ثبت علامت تجاری هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت علامت است که مالکان علامت تجاری می توانند علیه نقض کننده حق علامت یا علیه هر شخصی که بدون اجازه آن ها بهره برداری های مندرج اعم از ساخت، تولید، عرضه و صادرات برای فروش و استفاده از علامت را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.

زمـان تـسـلـیـم اظـهـارنـامـه عـلائـم تـجـاری

طبق قانون هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت علامت تجاری را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابراین اولین تسلیم کننده اظهارنامه، اولین متقاضی و ثبت کننده محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شـرایـط تـسـلـیـم اظـهـارنـامـه عـلائـم تـجـاری

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت می باشد و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، طرح، نقشه، مدارک، مستندات و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد، همچنین ممکن است علامتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده اظهارنامه مقدم باشد یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در علامت تجاری خود باشید و این امر شما را با محدودیت مواجه و امتیازات تجاری شما را دچار خدشه کند، لذا راهنمایی، مشاوره و پیگیری ثبت علائم تجاری در داخل و خارج از کشور توسط کارشناسان با تجربه بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات ثبت علائم تجاری در کشور ایران هستند.