برگه‌ها

ثبت اختراع در سایر کشورهاشرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت معنوی اختراع در هر کشوری منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در آن کشور ایجاد نمی شود.

اگر نوآور یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی آن را افشاء نماید یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی آن را در معرض دید عموم قرار دهد، به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن نموده و به نوعی در جهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است و در صورتی که متقاضی در مهلت ارفاقی نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق طرح برای وی از دست رفته محسوب می شود، به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارای ثبت اختراعات هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت اختراع است که نوآوران (مالکان اختراع) می توانند علیه نقض کننده حق طرح یا علیه هر شخصی که بدون اجازه آن ها بهره برداری های مندرج اعم از ساخت، تولید، عرضه و صادرات برای فروش و استفاده از نوآوری را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.

زمـان تـسـلـیـم اظـهـارنـامـه اخـتـراع

طبق قانون هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابراین اولین تسلیم کننده اظهارنامه، اولین متقاضی و ثبت کننده محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شـرایـط تـسـلـیـم اظـهـارنـامـه اخـتـراع

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت می باشد و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، نقشه، مدارک، مستندات و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد، همچنین ممکن است اختراعی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده اظهارنامه مقدم باشد یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراع خود باشید و این امر شما را با محدودیت مواجه و امتیازات تجاری شما را دچار خدشه کند، لذا راهنمایی، مشاوره و پیگیری ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور توسط کارشناسان با تجربه بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات ثبت اختراع در کلیه کشورهای جهان هستند.