ثبت نشان جغرافیایی در سایر کشورها

شرط بهره مندی و استفاده از حقوق مالکیت معنوی نشان جغرافیایی در هر کشوری منوط به ثبت آن در « مرجع ثبت » است و اگر اظهارنامه نشان جغرافیایی به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی در آن کشور ایجاد نمی شود.

اگر مالک نشان جغرافیایی قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی آن را افشاء نماید یا از طریق شفاهی، مصاحبه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی آن را در معرض دید عموم قرار دهد، به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن نموده و به نوعی در جهت عمومی سازی و وارد کردن این نشان به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است و در صورتی که متقاضی در مهلت ارفاقی نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه نشان جغرافیایی ننماید حق نشان برای وی از دست رفته محسوب می شود، به این ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارای ثبت نشان جغرافیایی هستند ابتدا باید این حق را به ثبت برسانند و معمولا پس از ثبت نشان است که مالکان نشان جغرافیایی می توانند علیه نقض کننده حق نشان یا علیه هر شخصی که بدون اجازه آن ها بهره برداری های مندرج اعم از ساخت، تولید، عرضه و صادرات برای فروش و استفاده از نشان را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.

زمـان تـسـلـیـم اظـهـارنـامـه نـشـان جـغـرافـیـایـی

طبق قانون هر کسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره ثبت نماید حق ثبت نشان جغرافیایی را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود، بنابراین اولین تسلیم کننده اظهارنامه، اولین متقاضی و ثبت کننده محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.

شـرایـط تـسـلـیـم اظـهـارنـامـه نـشـان جـغـرافـیـایـی

تسلیم اظهارنامه مقدم در صورت احراز شرایط خاص حائز اهمیت می باشد و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف، نقشه، مدارک، مستندات و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند موثر باشد، همچنین ممکن است نشانی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط لازم برای استفاده از قاعده اظهارنامه مقدم باشد یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در نشان جغرافیایی خود باشید و این امر شما را با محدودیت مواجه و امتیازات تجاری شما را دچار خدشه کند، لذا راهنمایی، مشاوره و پیگیری ثبت نشان جغرافیایی در داخل و خارج از کشور توسط کارشناسان با تجربه بسیار سودمند خواهد بود.

کارشناسان و وکلای مرکز ایده و اختراعات تجاری ایران آماده ارائه خدمات ثبت نشان جغرافیایی در کلیه کشورهای جهان هستند.